สภามหาวิทยาลัยฯมีมติเห็นชอบอนุมัติตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบอนุมัติตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

  1. นายปริญญาน้อย ดอนไพร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. นางกาญจนา เผือกคง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  3. นางชฎาภรณ์ สุขศรี อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบัญชี
  4. นายจิตรดารมย์ รัตนวุฒิ อาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขานิติศาสตร์

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้