โครงการเส้นทางความก้าวหน้าและแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการเส้นทางความก้าวหน้าและแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้วยตนเอง โดยในภาคเช้ามีพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน และในภาคบ่ายบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง GA 103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา