โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ พีช ลากูน่า รีสอร์ท จ.กระบี่ โดยผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมอบหมายให้ ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด รองธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ “จรรยาบรรณของบุคลากร” กล่าวรายงานโดย ดร.เอนก สุดจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหทรทรัพยากรมนุษย์ โดยมีอาจารย์บรรจุใหม่สังกัดมหาวิทยาลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 53 รายได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และ ผศ.ดร.ปริญญา เทวนฤมิตรกูล เป็นวิทยากร