โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ พีช ลากูน่า รีสอร์ท จ.กระบี่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร พูนเอียด รองธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จรรยาบรรณของบุคลากร” และกล่าวรายงานโดย ดร.เอนก สุดจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหทรทรัพยากรมนุษย์
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวนฤมิตรกูล เป็นวิทยากร และมีอาจารย์บรรจุใหม่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 53 ราย