ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ ก.บ.ม. จากผู้แทนอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก หรือหัวหน้างานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดี

Property-rules-procedures-the-acquisition-K.b.m-the-President-Dean

ดาวน์โหลด