ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 24 เมยายน พ.ศ. 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 24 เมยายน พ.ศ. 2551
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

Rules-procedures-evaluation-characterization-persons-appointed-the-position-CEO

Downlod