การเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ

FlowChart-AcademicpositionAppointment

Download
 

แบบขอรับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Title
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
 1 file(s)  255 downloads
แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ April 13, 2020 Download
แบบตอบรับเป็นที่ปรึกษาการเขียนผลงานทางวิชาการ
 1 file(s)  77 downloads
แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ October 5, 2019 Download
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
 1 file(s)  175 downloads
แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ June 21, 2019 Download
ก.พ.อ.03 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 1 file(s)  334 downloads
แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ June 21, 2019 Download
แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
 1 file(s)  295 downloads
แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ June 4, 2019 Download
แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 1 file(s)  326 downloads
แบบขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ August 19, 2016 Download

  แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ

  Title
  แบบประเมินลักษณะคุณภาพบทความทางวิชาการ
   1 file(s)  12 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
  แบบประเมินลักษณะคุณภาพหนังสือ
   1 file(s)  12 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
  แบบประเมินคุณภาพตำรา
   1 file(s)  10 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
  แบบประเมินลักษณะคุณภาพผลงานวิชาการรับใช้สังคม
   1 file(s)  86 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
  แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทซอฟต์แวร์
   1 file(s)  131 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
  แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทสิทธิบัตร
   1 file(s)  58 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
  แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
   1 file(s)  55 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
  แบบประเมินลักษณะคุณภาพงานวิจัย
   1 file(s)  206 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
  แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
   1 file(s)  43 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
  แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
   1 file(s)  145 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
  แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทผลงานทางวิชาการเพื่อนโยบายสาธารณะ
   1 file(s)  121 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
  แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทกรณีศึกษา
   1 file(s)  64 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
  แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทงานแปล
   1 file(s)  60 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
  แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทพจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรมและงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน
   1 file(s)  151 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
  แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ประเภทผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   1 file(s)  144 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 3, 2020 Download
  แบบประเมินผลการสอน
   1 file(s)  283 downloads
  แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ February 4, 2020 Download