ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 7 เมยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 7 เมยายน พ.ศ. 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

The-university-announced-the-guidelines-promotion-employee-salaries-2552

Download