ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (ยกเลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)
เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

The-pay-increase-efficiency-administration-International-School-Tourism