ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอกู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรประจำตามสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอกู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรประจำตามสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

Property-rules-procedures-the-Nomination-Committee-officials-K.b.m-sesame-University