ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ก.บ.ม. จากข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ก.บ.ม. จากข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

The-rules-how-apply-loans-housing-welfare-program-government-employees-Government-employees-University-employees-contract-personnel-No.-2-2553

Download