ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เรื่อง ภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555
เรื่อง ภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการ

Teaching-workload-academic-staff

Download