ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ(กรณีใช้ผลงาน)

The-university-announced-the-criteria-determine-the-position-appoint-the-officials-the-position-general

ดาวน์โหลด