ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบ การสอน เอกสารคำสอนหรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556

The-university-announced-the-criteria-evaluation-methods-teaching-assessment-Teaching-documents-doctrine-teaching

ดาวน์โหลด