ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557 เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557
เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

The-university-announced-the-assignment-qualified-staff-the-payroll-2557

Download