ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างข้าราชการเกษียณอายุราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เป็นอาจารย์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างข้าราชการเกษียณอายุราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เป็นอาจารย์

Guidelines-the-Employment-Commissioner-retired-terminated-employees-the-university-since-the-age-60-years-teacher

Download