แนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ จะต้องดำเนินการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมข้อมูลผู้ใกล้ชิดในประเทศไทยเพื่อติดต่อกรณีฉุกเฉิน ลงในแบบฟอร์ม ให้ สำนักงาน กพ. ทราบ

Guidelines-official-approval-study-train-work-abroad

ดาวน์โหลด