ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนหรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

University-announced-chapter3

 

ดาวน์โหลด