ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และชำนาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (กรณีใช้ผลงาน) พ.ศ.2559

announce_official-21-12-2559

ดาวน์โหลดประกาศ 

 

แบบขอรับการแต่งตั้ง (ก.บ.ม.03)
แบบประเมินชำนาญงาน
แบบประเมินชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
แบบประเมินเชี่ยวชาญ
แบบประเมินเชี่ยวชาญพิเศษ