ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (กรณีใช้ผลงาน) พ.ศ.2559

announce_university-staff-21-12-2559

ดาวน์โหลดประกาศ

 

แบบขอรับการแต่งตั้ง (ก.บ.ม.03)
แบบประเมินชำนาญงาน
แบบประเมินชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
แบบประเมินเชี่ยวชาญ
แบบประเมินเชี่ยวชาญพิเศษ