หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(5).2/ว 1275 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

10-082560-Alignment

 

ดาวน์โหลด