ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

28-11-2560-Criteria-for-determining-academic-position-3