กองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการ “นักวิชาการอุดมศึกษา”

วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตรอบรมนักวิชาการศึกษา (น.ว.อ.) รุ่นที่ ๑  ๒ กลุ่มเรียน ณ ห้องอบรมศูนย์ภาษา ชั้น ๔ หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1.ผศ.นิรัตน์ จรจิตร

2.ศ.ดร.ประสาท สืบค้า

3.รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

4.ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์

5.ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

6.ศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

7.รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

8.รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร