ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง สิทธิการลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง สิทธิการลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2561

SRUAnnouced-LeavingAndExpenseForContractEmployee2561

Download