ธนาคารออมสิน แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง

หนังสือธนาคารออมสิน ที่ บผ.2-584/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง
 
GSB-ChangingRuleofLoan

Download