การสัมมนา “พบ กพว. ครั้งที่ 1 : บทเรียนจากการพิจารณาผลงานทางวิชาการ” วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561

ภาพบรรยากาศการสัมมนา “พบ กพว. ครั้งที่ 1 : บทเรียนจากการพิจารณาผลงานทางวิชาการ”

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดสัมมนา “พบ กพว. ครั้งที่ 1 : บทเรียนจากการพิจารณาผลงานทางวิชาการ” ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล และศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ เป็นผู้อภิปราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้รับทราบขั้นตอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้องต่อไป