ธนาคารอิสลาม แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร MOU

หนังสือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ ธอท.ผชอ.0185/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร MOU
 
IBBL-MOUcondition25611225

Download