หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องกับแหล่งเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชี

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว0043 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องกับแหล่งเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชี
 
SR-ComprehensionForWithdrawBudget25620211

Download