หนังสือ สกอ. เรื่อง แจ้งบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0575/ว.11 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง แจ้งบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
 
MUA-OnlineDatabase25620326

Download