หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว0104 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว48 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

SR-CGDcopiedCancerAndHematologyMedicalTreatmentFee25620326

Download