หนังสือ สกอ. เรื่อง ขอส่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0592(1)2.9/ว562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 เรื่อง ขอส่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 
MUA-RoyalStatuteGovernmentOfficialRules(V4-V5)25620513

Download