พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 43 ก ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2562
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

RoyalStatute-RulesofGovernmentOfficialinTheInstitutionOfEducation(V4)2562

Download