ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา และการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2563-2566)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2563-2566)
 
SRUcouncil-PolicyOfResolvingProblem2563-2566

Download