แบบ ก.บ.ม พม.07 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับชำนาญการ

แบบ ก.บ.ม พม.07 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับชำนาญการ

K.B.M-PM-07 (Adviser) EvaluationForm for SpecificWorks - Professional Level

Download