แบบ ก.บ.ม พม.08 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับชำนาญการพิเศษ

แบบ ก.บ.ม พม.08 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับชำนาญการพิเศษ

K.B.M-PM-08 (Adviser) EvaluationForm for SpecificWorks - Senior Professional Level

Download