แบบ ก.บ.ม พม.10 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

แบบ ก.บ.ม พม.10 (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) แบบประเมินผลงานกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะงาน ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

K.B.M-PM-10 (Adviser) EvaluationForm for SpecificWorks - Senior Expert Level

Download