บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (จำแนกตามประเภทตำแหน่ง)

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (จำแนกตามประเภทตำแหน่ง)

 
Standard-PositionGroup

Download