หนังสือธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อตามโครงการสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย

หนังสือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ สช. 2584/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อตามโครงการสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย

GHBank-PubliciseTHAIBankRulesForHouseLoaning25620604

Download