หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.4/ว247 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562

CGD-MOFRulesforGovernmentMargin2562

Download