หนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก

หนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ กบข. 6010/ว4083/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก

GPF-PlasticMemberCardCanceled25620617

Download