หนังสือ สป.อว. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ สป.อว. ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งเรื่องการกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของ อว. และการกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของ สป. และ สร.อว.

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว55 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ สป.อว. ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/817 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งเรื่องการกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของ สป. และ สร.อว.

MHESI-OfficialConsonantalCodeAndOfficialLetterNumber25620617

Download