หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว61 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ

CGD-AccountingAndGovernmentMarginControl25620625

Download การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ