คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 37/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 37/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

MHESICommand-PoliticsGovernmentOfficialAssignment(37-2562)

Download