ประมวลภาพโครงการอบรม TQS – Total Quality Service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562

โครงการอบรม TQS – Total Quality Service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท ต.อ่าวนาว อ.เมืองฯ จ.กระบี่

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดให้มีโครงการอบรม TQS – Total Quality Service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการ และการฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย อ.วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา และ ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ทำให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมตลอดโครงการ