ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านการจัดสหกิจศึกษา

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านการจัดสหกิจศึกษา

MUAAnnounced-CoOpFacilitationForLecturer25620905

Download