ประมวลภาพโครงการอบรม “TQS – Total Quality Service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562

โครงการอบรม “TQS – Total Quality Service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร รุ่นที่ 2”

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562
ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมืองฯ จังหวัดกระบี่

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรม “TQS – Total Quality Service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร รุ่นที่ 2” ขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการ และการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต โดยมี ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา แก้วศรีงาม เป็นผู้อบรมให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว