หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0227.4/697 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) กรณีข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ อว 0227.4/697 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562

เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) กรณีข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

MHESI-DiscussionAboutSpecialAdditionPaymentForBattle25621017

Download