โครงการอบรม “การเตรียมความพร้อมและการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”

โครงการอบรม “การเตรียมความพร้อมและการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการอบรม “การเตรียมความพร้อมและการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”
ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง

Download : เอกสารประกอบการอบรม

รายการ QR-Code

PPT : ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

PPT : ตำแหน่งที่ต้องเตรียมการประเมินค่างาน

PPT : โครงสร้างตำแหน่งของสายสนับสนุนวิชาการและCareer Path ของสายสนับสนุนวิชาการมีอะไรบ้าง??

PPT : ผลงานที่ต้องนำส่งเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

PDF : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553