ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทตัวแทนข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทตัวแทนข้าราชการ

SRUAnnounced-SenatorsSelectionResultsFromGovernmentOfficialsRepresentative25621219

Download