บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ส่งประกาศเรื่องผลการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง ส่งประกาศเรื่องผลการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

SRUcouncil-LecturersAndGovernmentOfficialsSenatorsSelectionResults25621219

Download